menu
535 396 737


Modernizacja systemów - podnoszenie jako%u015Bci nagra%u0144

SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYS%u0141OWEJ

Instalacja telewizji dozorowej wymaga najwy%u017Cszej kultury technicznej oraz zdolno%u015Bci przewidywania nawet ma%u0142o prawdopodobnych zjawisk.

W systemach zwi%u0105zanych z zabezpieczeniami ka%u017Cdy instalator i u%u017Cytkownik, musi mie%u0107 %u015Bwiadomo%u015B%u0107, i%u017C urz%u0105dzenia o zbyt s%u0142abych parametrach, w stosunku do powierzonych im zada%u0144, mog%u0105 w przysz%u0142o%u015Bci nie%u015B%u0107 zagro%u017Cenie mienia a nawet %u017Cycia. Skutkuje to tak%u017Ce problemami z awaryjno%u015Bci%u0105.

Korzy%u015Bci p%u0142yn%u0105ce z instalacji systemu kamer przemys%u0142owych:
- umo%u017Cliwienie identyfikacji osób lub obiektów niepo%u017C%u0105danych,
- zmniejszenie liczby przest%u0119pstw w miejscu monitorowanym,
- utrzymanie dyscypliny np. w zak%u0142adzie pracy, w szkole%u2026
- umo%u017Cliwienie kontroli czasu pracy dzi%u0119ki funkcji nagrywania i archiwizowania obrazu z kamer,
- mo%u017Cliwo%u015B%u0107 integracji z pozosta%u0142ymi systemami zabezpiecze%u0144 np. z systemem alarmowym lub systemem kontroli dost%u0119pu. 


Do us%u0142ug realizowanych przez firm%u0119 PALENIK SYSTEM zaliczy%u0107 nale%u017Cy: 
- dokonanie wizji lokalnej obiektu w celu stworzenia projektu i kosztorysu inwestycji
- zakup urz%u0105dze%u0144 niezb%u0119dnych do wykonania inwestycji
- monta%u017C urz%u0105dze%u0144, sprawdzenie poprawno%u015Bci dzia%u0142ania systemu telewizji przemys%u0142owej oraz przeprowadzenie szkolenia,
- serwis i konserwacja systemu,
- modernizacja oraz rozbudowa istniej%u0105cych systemów.


Nasze realizacje:


 

All rights reserved.
Designed by