menu
535 396 737
SYSTEMY ALARMOWE

Nowoczesne systemy alarmowe to zintegrowane urz%u0105dzenia. Ich zadaniem jest informowanie w%u0142a%u015Bciciela o wszystkim, co ma miejsce w jego domu czy firmie. W razie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawid%u0142owo%u015Bci, umo%u017Cliwiaj%u0105 natychmiastow%u0105, skuteczn%u0105 interwencj%u0119. Alarmy mog%u0105 s%u0142u%u017Cy%u0107 rozmaitym zastosowaniom %u2013 jednym z nich jest powiadomienie o w%u0142amaniu, po%u017Carze, zalaniu wod%u0105, wycieku gazów palnych lub czadu, kontroli temperatur powietrza i nie tylko itp. Do tego celu wykorzystywane s%u0105 czujniki, które dobierane s%u0105 w zale%u017Cno%u015Bci od potrzeb i wymaga%u0144 dotycz%u0105cych instalacji. Monta%u017C alarmów to propozycja, która w znaczny sposób poprawi bezpiecze%u0144stwo w firmie oraz w domu.

Wzbudzenie alarmu sprawia, %u017Ce za%u0142%u0105czaj%u0105 si%u0119 syreny alarmowe oraz nawi%u0105zywana jest próba poinformowania odpowiednich osób za pomoc%u0105 komunikatorów GSM lub ETHM. Je%u017Celi system jest pod%u0142%u0105czony do stacji monitorowania, w tym samym momencie równie%u017C ona zostaje ona powiadomiona o zaistnia%u0142ym niebezpiecze%u0144stwie i uruchomiona jest procedura wys%u0142ania grupy interwencyjnej. W jaki sposób mo%u017Cna uzbroi%u0107 albo wy%u0142%u0105czy%u0107 alarm? Za pomoc%u0105 indywidualnego kodu wpisywanego na klawiaturze, lub telefonu GSM za po%u015Brednictwem po%u0142%u0105czenia CLIP lub aplikacji mobilnej. Czego chcie%u0107 wi%u0119cej? Monta%u017C systemów alarmowych mo%u017Ce wi%u0105za%u0107 si%u0119 równie%u017C z integracj%u0105 z systemami automatyki bramowej, inteligentnym sterowaniem o%u015Bwietleniem, ogrzewaniem, roletami, wspó%u0142prac%u0105 z systemem kamer.

Znajomo%u015B%u0107 wielu systemów pozwala nam spe%u0142nia%u0107 oczekiwania indywidualnych Klientów tak, aby narz%u0119dzie, jakim jest alarm dawa%u0142o poczucie bezpiecze%u0144stwa oraz skuteczn%u0105 ochron%u0119.


All rights reserved.
Designed by